Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 127/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Janiszewie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, na cele rolne.

ZARZĄDZENIE NR 127/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Janiszewie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, na cele rolne.

Numer dokumentu: 127
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 127/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 11 kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Janiszewie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, na cele rolne.

 

Na podstawie art. 28, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami} oraz w wykonaniu uchwały XV/117/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janiszewie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 369, stanowiącej własność Gminy Poniec, w związku z zarządzeniem Nr 115/2012 Burmistrza Ponieca z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Janiszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – z przeznaczeniem na cele rolne zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Janiszewie, gmina Poniec, na cele rolne.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:

1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie