Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 129/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8 od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska.

ZARZĄDZENIE NR 129/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8 od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska.

Numer dokumentu: 192
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 129/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8
od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko – Poznańska.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Uchwały Nr XVI/127/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać nabycia praw własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8 w skład, której wchodzą: grunt oznaczony geodezyjnie jako działka nr 1188/4 o pow. 1600 m2, budynek mieszkalny wolnostojący jedno kondygnacyjny z poddaszem użytkowym o ogólnej powierzchni 189,4 m2 i powierzchni zabudowy 172,7 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gostyniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KW nr PO1Y/00031923/2.

§ 2. Strony zgodnie z protokołem z rokowań z dnia 18 kwietnia 2012 r. ustaliły wartość nabycia nieruchomości w kwocie 189 000,00 zł tytułem przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Poniec.

§ 3. Wypłata kwoty wymienionej w § 2 zgodnie z protokołem z rokowań nastąpi w dwóch ratach, z których jedna z rat w kwocie 100 000,00 zł zostanie wypłacona Zbywcy przed sporządzeniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego tj. do dnia 26 kwietnia 2012 r., natomiast druga z rat w kwocie 89 000,00 zł zostanie wypłacona do dnia 30 września 2012 r.

§ 4. Koszty związane ze sporządzeniem operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości jak i koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego poniesie Gmina Poniec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                  Burmistrz Ponieca
                                                                                                  /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie