Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZPI 271.09.12. - Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZPI 271.09.12. - Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec

Data publikacji: 25.04.2012
Termin składania ofert: 11.05.2012

Poniec, 25.04.2012

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZPI 271.09.12.
Nazwa zadania: Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy PoniecDziałając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
Nazwa Zamawiającego - Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego - Gmina Poniec
Adres zamawiającego - ul. Rynek 24
Kod Miejscowość - 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 65 5733 983
adres strony internetowej WWW poniec.pl.
adres poczty elektronicznej um.@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7-15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec
Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 66510000-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
01. czerwiec. 2012 – 31 maja 2015

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony, jeżeli:

- wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.),

- wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia,

1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie,

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym celu Zamawiający żąda:
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru,

3. Spełniają wymagania określone w SIWZ.

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców określona została według formuły „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku lub wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 80
2 Zakres ryzyk 20


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 11 maja 2012r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 11.05.2012r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7

-
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 131530-2012
Data zamieszczenia 25.04.2012


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie