Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 131/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/12, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa

ZARZĄDZENIE NR 131/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/12, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa

Numer dokumentu: 131
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 131/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 30 kwietnia 2012 r.


w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/12,
położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa.


Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),
zarządza się, co następuje:

§ 1. Nie korzysta się z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 897/12, o powierzchni 0,0935 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw. nr PO1Y/00023874/4 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyniu, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży z dnia 24 kwietnia 2012 r. Rep. A nr 2315/2012, zawartej przed notariuszem Haliną Olszewską w Kancelarii Notarialnej w Rawiczu, przy ulicy I. Buszy nr 5. .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-04-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie