Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie - wszczęcie postępowania, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Farma wiatrowa Poniec

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Farma wiatrowa Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 22 maja 2012r.

GP 6220.04.2012


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu w dniu 22.05.2012 na wniosek Meltemi South sp. zo.o. Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa „Poniec 2” Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie dwóch gmin: Poniec i Krobia. Wszystkie turbiny i większość elementów infrastruktury towarzyszącej zlokalizowane będą na terenie gminy Poniec, obręb geodezyjny Szurkowo i obręb geodezyjny Sarbinowo, przez obszar gminy Krobia przebiegać będzie fragment linii SN wraz z światłowodami.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Niniejszym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa „Poniec 2” jest Burmistrz Ponieca, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ze względu na to, że ilość stron w postępowaniu przekroczyła 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zastosowano art. 49 kpa zawiadamiając o wszczęciu postępowania przez obwieszczenie.                                                                                                       Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie