Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publ. rozbudowa stacji telefonii cyfrowej

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publ. rozbudowa stacji telefonii cyfrowejPoniec 08 .03. 2007 r.

GP 7331-17/2007


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 
            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że
na wniosek pana Łukasza Matuszaka działającego w imieniu inwestora Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA na działce nr 107/4 zlokalizowanej przy ul. Gostyńska Szosa w Poniecu.
         
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego pisma,
w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy Urzędu.
 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie