Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi - „Dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla dzieci w przedszkolach w miejscowościach: Poniec, Żytowiecko, Sarbinowo, Łęka Wielka oraz dla osób dorosłych na terenie miasta i gminy Poniec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi - „Dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla dzieci w przedszkolach w miejscowościach: Poniec, Żytowiecko, Sarbinowo, Łęka Wielka oraz dla osób dorosłych na terenie miasta i gminy Poniec”

Data publikacji: 15.06.2012
Termin składania ofert: 02.07.2012

„Dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla dzieci
w przedszkolach w miejscowościach: Poniec, Żytowiecko, Sarbinowo, Łęka Wielka
oraz dla osób dorosłych na terenie miasta i gminy Poniec”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poniec, ul. Rynek 24, tel./faks 65-5731533.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.poniec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Dożywianie dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dla dzieci w przedszkolach w miejscowościach: Poniec, Żytowiecko, Sarbinowo, Łeka Wielka oraz dla osób dorosłych na terenie miasta i gminy Poniec

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków obiadowych od poniedziałku do piątku dla około 150 dzieci w szkołach i przedszkolu oraz od poniedziałku do piątku dla osób dorosłych z terenu miasta i gminy Poniec.

Warunki realizacji zadania:
1. Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej (zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. tj. Dz.U. z 2006r., nr 171, poz. 1225 z póź. zm.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia określonych w zamówieniu parametrów zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę

2. Obiad powinien być urozmaicony i zawierać mięso, warzywa, owoce, ryby, kompot lub owoc.

Rodzaj posiłku:
-          razy w tygodniu zupa+kromka chleba lub bułka ( co najmniej cztery rodzaje zup nie powtarzających się w przeciągu miesiąca, natomiast bułka lub chleb mają być podawane przemiennie w danym tygodniu)+ owoc lub jogurt ( podawane przemiennie)
-          trzy razy w tygodniu – obiad drugodaniowy mięsny ( kotlet schabowy, kotlet z piersi kurczaka, kotlet mielony, udko kurczaka, gulasz wołowy, potrawka z kurczaka, gołąbki; do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu i kiełbasy) + kompot lub sok.
-          raz w tygodniu – obiad drugodaniowy z rybą lub jajkiem albo też naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi ( jajko, ryby, placki ziemniaczane, pierogi mają być podawane przemiennie – w każdym tygodniu inne danie)

Do posiłków drugodaniowych mają być podawane przemiennie w danym  tygodniu surówki i jarzyny gotowane. W tym samym tygodniu dany rodzaj  surówki lub jarzyn gotowanych nie może się powtórzyć.

                Gramatura Posiłków:
-          ziemniaki ( kasza lub ryż  albo makaron) 300g. Mięso lub ryba 120g. I surówka 200g.
-          naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi od 250g do 300g
-          zupa 450 g. 
Kaloryczność jednego posiłku powinna wynosić minimum 850 kalorii.

3. Szczegółowy jadłospis powinien być wywieszony w widocznym miejscu w punkcie wydawania posiłków. Jadłospis należy dostarczyć również do OPS w Poniecu z 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. Dostawa posiłków w naczyniach jednorazowych.

5. Lista dzieci objętych posiłkami w formie dania obiadowego zostanie ustalona do dnia 03-09-2012r. i może ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

6. Rozliczenie będzie następować w oparciu o rzeczywista ilość wydanych obiadów na podstawie list obecności dzieci w szkole potwierdzonych przez dyrektorów poszczególnych placówek

7. Osoby dorosłe będą podawane na bieżąco po wydaniu decyzji przez OPS Poniec.

8. W kalkulacji ceny jednostkowej należy uwzględnić koszty naczyń jednorazowych, sztućców, koszty przygotowania, dowozu, koszty wydawania posiłków.

9. Oznaczenie wg Wspólnego słownika Zamówień: Kod CPV 55524000-9 i 55321000-6

Warunki obsługi:

1. Dożywianie uczniów musi być prowadzone na terenie szkół i będzie się odbywać w dni nauki w szkołach oraz w razie potrzeby w innych dniach wskazanych przez dyrektora szkoły.

2. Wykonawca zapewnia dostawę, wydawanie posiłków, utrzymanie czystości i porządku w miejscu wydawania i spożywania posiłków w szkole, a także niezbędne naczynia i sztućce.

3. Warunki, jakimi dysponują szkoły są różne, dlatego wykonawca winien zapoznać się z miejscem realizacji zamówienia i zapoznać się z warunkami, jakimi dysponują poszczególne placówki objęte zamówieniem.

4. Godziny dostaw i wydawania posiłków określa dyrektor szkoły.

5. Wykonawca we własnym zakresie ustala z dyrekcją danej szkoły miejsce oraz godziny wydawania posiłków.

6. posiłki muszą być dostępne również dla uczniów, którzy we własnym zakresie zechcą je zakupić, na tych samych warunkach, co dzieci kierowane przez OPS – takie same posiłki, za tę samą cenę.

7. Zamawiający zastrzega sobie, iż ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 10 września 2012r. do dnia 31 sierpnia 2013r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
5) wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną dla jednego jak i wszystkich zdarzeń nie mniejszą niż 100.000.00zł.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne


Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
- wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:
- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert
- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny
- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.bip.poniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:. 02-07-2012 rok, godz. 10:00 miejsce: Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24 pokój nr 3
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie