Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - Budowa trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego - Budowa trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 21.06.2012 R.


GP.6733.3.2012

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK BURMISTRZA PONIECA

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo (ścieżka rowerowa) na dz. nr ewid. 865, 864, 863, 866/2 obręb Wydawy 330, 331, 332, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 209, 306 obręb Janiszewo oraz 1190/1, 1190/2, 541, 537, obręb Poniec

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.


                                                                                                   Burmistrz Ponieca
                                                                                                   /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie