Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZARZĄDZENIE Nr 47/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

ZARZĄDZENIE Nr 47/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
ZARZĄDZENIE Nr 47/2006
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz rozporządzenia ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:
§1
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym w postaci punktu (biura), usytuowanego lub wyposażonego w środki łączności umożliwiające stały i swobodny kontakt mieszkańców gminy Poniec z przedsiębiorcą,
2) dysponować nieruchomością, z przeznaczeniem na bazę transportową
wyposażoną w :


  1. miejsce postojowe z punktem napraw,

  2. miejsce do mycia oraz dezynfekcji pojazdów i pojemników,

  3. stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych,

  4. stanowisko do odbioru odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (świetlówki, akumulatory, baterie, opakowania po farbach, lakierach itp.).

3) dysponować pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów, w tym w wyjątkowych przypadkach ciągnikami rolniczymi z (oplandekowaną) przyczepą

  1. posiadającymi aktualne badanie techniczne pojazdu,

  2. trwale oznakowanymi umożliwiającymi identyfikację przedsiębiorcy,


4) dysponować urządzeniami w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego standardu w zakresie gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości jak:

  1. pojemniki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych,

  2. pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, prowadzonej wg zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poniec (załącznik do uchwały Nr XXXVI/239/2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 16 lutego 2006 r.

  3. worki foliowe do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych jako rozwiązanie uzupełniające do podstawowego systemu zbiórki.

Pojemniki, kontenery i worki winny posiadać logo, nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów komunalnych.
§ 2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać wymagania:

  1. określone w § 1 pkt 1 i pkt 2 ust a i b

2. dysponować specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi,
a. posiadającymi aktualne badanie techniczne pojazdu,
b. trwale oznakowanymi umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy,
§ 3
1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 są w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno- biurowe,
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.
§ 4
Traci moc Uchwała Nr 263/2002 Zarządu Miejskiego w Poniecu z dnia 21 października 2002 r.
§ 5
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, położonych na terenie gminy Poniec oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poniecu
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie