Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji budowy trasy turystycznej Poniec, Wydawy, Janiszewo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji budowy trasy turystycznej Poniec, Wydawy, Janiszewo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 26.07.2012 R.

GP.6733.3.2012


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że


została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowie trasy turystycznej Poniec – Wydawy – Janiszewo (ścieżka rowerowa) na dz. nr ewid. 865, 864, 863, 866/2 obręb Wydawy 330, 331, 332, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 209, 306 obręb Janiszewo oraz 1190/1, 1190/2, 541, 537, obręb Poniec, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska nr 54, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.


                                                                                                        Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie