Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 7 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca nr 7 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 7 styczeń 2005 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {jednolity tekst - Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz uchwały Nr XXXI/183/2001 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 07 czerwiec 2001 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Dzięczyna oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego

zarządza się, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie wsi Dzięczyna, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 130/9 o powierzchni 1.38.78 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Poniec (KW Nr 33871) i przeznaczona jest do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele upraw polowych.

§ 2. Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1 zawierają załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykaz nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu na okres 21 dni.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka


UZASADNIENIE


Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona we wsi Dzięczyna, oznaczona w ewidencji gruntów nr 130/9 o powierzchni 1.38.78 ha, dla której założono Księgę Wieczystą Nr 33871 - stanowi własność Gminy Poniec.

Z dniem 31 grudzień 2002 roku Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniec zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Ponieca nr VI/38/94 z dnia 29 listopada 1994 roku utracił ważność. W/w nieruchomość położona w Dzięczynie w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poniec znajdowała się w granicach obszaru oznaczonego symbolem RP, RL przeznaczonym pod teren upraw polowych i łąk.

Gmina Poniec posiada opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwiec 1999 roku, w którym przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o dominującej funkcji zainwestowania rekreacyjnego (ośrodki rekreacyjne, obiekty usług turystyczno - wypoczynkowych, obszary zabudowy letniskowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, podaje się do publicznej wiadomości - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu na zasadach ustalonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30, zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 80), Uchwały Nr XXXI/183/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 07 czerwiec 2001 roku oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe - wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 7 styczeń 2005 r.
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Położenie nieruchomości


Dzięczyna


Numer działki, powierzchnia, KW


130/9 (obręb Dzięczyna)- pow. 1.38.78 ha-
KW 33871PrzeznaczenieNieużytek - na cele upraw polowychCena
wywoławcza
nieruchomości:

10.000 złTerminy płatności - uwagi  • Należność za nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.


Uwaga: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i operatu szacunkowego nieruchomości.

U W A G I :

      • W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Powiatowego w Gostyniu w/w teren jest oznaczony jako nieużytek.

      • Ustala się 6-ścio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 7 styczeń 2004 roku

PLAN SYTUACYJNY POŁOŻENIA NIERUCHOMŚCI - Dzięczyna

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie