Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 161/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 sierpnia 2012 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1193/1 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

ZARZĄDZENIE NR 161/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 sierpnia 2012 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1193/1 - mającej na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Numer dokumentu: 161
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 161/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 22 sierpnia 2012

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1193/1 - mającej na celu
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu Nr XVII/137/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, stanowiącej własność Gminy Poniec, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1193/1 o pow. 177 m2 na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 654 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej – dla której Sąd Rejonowy w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 8768, celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości, objętym wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią. .

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowa przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                       Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie