Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji budowa linii kablowej oświetlenia

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji budowa linii kablowej oświetlenia

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

PONIEC 22.08.2012 R.

GP.6733.5.2012

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że


została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV oraz słupów oświetleniowych 8 szt. w miejscowości Łęka Wielka Gm. Poniec” dz. nr 175/21, 175/22, 175/25

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska nr 54, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.                                                                                                       Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie