Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 166/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.

ZARZĄDZENIE 166/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.

Numer dokumentu: 166
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE 166/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych
na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.

Na podstawie art. 26 ust 3 i art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108) oraz Uchwały nr XIV/110/2011Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulicy Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własność Gminy Poniec, w związku z Zarządzeniem nr 96/2011 Burmistrza Ponieca z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych numerem działki:
Dz. Nr 1192/2, Dz. Nr 1192/3, Dz. Nr 1192/5, Dz. Nr 1192/6, Dz. Nr 1192/8, Dz. Nr 1193/9, Dz. Nr 1193/17, Dz. Nr 1193/18, Dz. Nr 1193/19, Dz. Nr 1193/20, Dz. Nr 1193/21,
położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr PO1Y/00031929/4.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:
1) ogłoszenie o IV przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-09-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-09-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie