Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI 271.18.2012. Nazwa zadania: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPI 271.18.2012. Nazwa zadania: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec”

Data publikacji: 02.10.2012
Termin składania ofert: 10.10.2012

Poniec, 02.10.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZPI 271.18.2012
Nazwa zadania: „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Poniec”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
Nazwa Zamawiającego Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Gmina Poniec
Adres zamawiającego: ul. Rynek 24
Kod Miejscowość: 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 65 5733 983
adres strony internetowej: www.poniec.pl.
adres poczty elektronicznej: um.@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.poniec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
„Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Poniec”
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zrealizuje zajęcia w okresie roku szkolnego 2012/2013, tj. od daty zawarcia umowy do 28.06.2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy:

1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony, jeżeli:
- wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.),

- wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie bę¬dącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamó¬wienia,

1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie,

1.3 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W tym celu Zamawiający żąda:
- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru,

3. Spełniają wymagania określone w SIWZ.

4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców określona została według formuły „spełnia - nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku lub wymagania skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę wadium w wysokości 3.100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami).


W przypadku wadium niegotówkowego (poręczenia lub gwarancje) Wykonawca winien dołączyć oryginał dokumentu stanowiącego wadium do oferty.

W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji),
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wadium winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed terminem składania ofert.
Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 Cena 70
2 Doświadczenie 30


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 10 października 2012r. do godz. 9:30
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec

Pokój nr 3 sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 10.10.2012r. o godz. 09:45
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 375178 - 2012 Data zamieszczenia 02.10.2012 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie