Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wydanym postanowieniu

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o wydanym postanowieniu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ]

 

zawiadamiam

 

że w dniu 02 października 2012r. zostało wydane Postanowienie nr GP. 6220.08.2012 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. „Budowa budynku przechowalniczego z infrastrukturą” realizowanego na dz. nr ewid. 93/6 i 93/7 położonych w miejscowości Waszkowo.
Inwestorem ww. inwestycji jest: M&D Warzywa spółka zo.o. ul. Kobylińska 42, 63-760 Zduny.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.
                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie