Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 171/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

ZARZĄDZENIE NR 171/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Numer dokumentu: 171
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 171/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie: nabycia nieruchomości od osoby fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Uchwały Nr XX/166/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osoby fizycznej na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na pobudowanie trasy turystycznej, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać nabycia prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/2 o pow. 764 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gostyniu – Wydziale Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta KW nr PO1Y/00010098/6.

§ 2. Strony zgodnie z protokołem z dnia 6 listopada 2012 r. z rokowań i wysokości odszkodowania za nieruchomość przejmowaną na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na pobudowanie trasy turystycznej ustaliły kwotę 11 zł za 1 m2.

§ 3. Wypłata w/w kwot nastąpi najpóźniej w dniu sporządzenia aktu notarialnego.

§ 4. Koszty związane ze sporządzeniem umów notarialnych poniesie Gmina Poniec.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie