Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

 

Poniec, dnia 26 października 2012r.


ROŚ 7624-06/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
w związku z art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 200r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam że dnia 22 października 2012r. wpłynęło pismo Pana Michała Wiśniewskiego pełnomocnika inwestora Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin ul. Odzieżowa 12C/1, Biuro w Poznaniu, ul. Hawelańska 1,61-625 Poznań o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie „Farmy Wiatrowej Poniec” składającej się z dwudziestu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w pobliżu miejscowości Rokosowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Czarkowo, Żytowiecko, Bączylas i Drzewce gmina Poniec, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.
Jednocześnie informuję, że zebrano cały materiał dowodowy w sprawie.
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w pismem oraz aktami zgromadzonymi w sprawie i w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia mogą wnieść ewentualne uwagi i wnioski do toczącego się postępowania. Dokumenty będą wyłożone do wglądu w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej pod w/w adresem, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: um@poniec.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ponieca.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od doręczenia.                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie