Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o podjęciu postępowania Rów Polski – regulacja rzeki w km. 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński

Ogłoszenie o podjęciu postępowania Rów Polski – regulacja rzeki w km. 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 14 listopada 2012r
GP 6220.03.2012
OGŁOSZENIE
Burmistrza Ponieca


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 14 listopada 2012r. zostało wydane Postanowienie nr GP. 6220.03.2012 w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: „Rów Polski – regulacja rzeki w km. 21+100 – 28+200, gm. Poniec, pow. gostyński”.
Inwestorem ww. inwestycji jest: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, 64-100 Leszno ul. Śniadeckich 5.
Na przedmiotowe postanowienie nie służy stronom zażalenie.                                                                                                        Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek WidyńskiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie