Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 177/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 177/2012 BURMISTRZA PONIECA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Numer dokumentu: 177
Rok (4 cyfry): 2012

ZARZĄDZENIE NR 177/2012
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 29 listopada 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu
rejon ul. Krobskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszym zmianami), art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXI/180/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu rejon ul. Krobskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 742/2, stanowiącej własność Gminy Poniec

 zarządza się co następuje:

 § 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie