Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Numer dokumentu: GP 6220.10.2012
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec , dnia 30 listopada 2012 r.


GP 6220.10.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek Meltemi South Sp z o.o., Al. Wojska Polskiego 156, 71-324 Szczecin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma wiatrowa Poniec II”, polegającego na budowie do 11 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin: Poniec i Krobia.

Informuję, że organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Ponieca, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w sprawie są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków.
Informuję że w dniu 30.11.2012r, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu, , a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Poniec, Krobia i Miejska Górka oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gmin Poniec (Szurkowo, Sarbinowo), Krobia (Przyborowo, Kuczyna, Ciołkowo, Niepart)
i Miejska Górka (Roszkowo, Gostkowo).

 Ogłoszenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od dnia wywieszenia.

 Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec (pok. Nr 9) w godz. 8.00 – 15.00.                                                                                                       Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie