Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Stacja demontażu pojazdów o zdolności przetwarzania 10 Mg dobę oraz punktu przyjęcia zużytego sprzętu

Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej - Stacja demontażu pojazdów o zdolności przetwarzania 10 Mg dobę oraz punktu przyjęcia zużytego sprzętu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 2012-12-06

GP 6220.07.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 oraz 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; ze zm.) art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Stacja demontażu pojazdów o zdolności przetwarzania <10 Mg / dobę oraz punktu przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Poniecu przy ul. Gostyńska Szosa nr 27”.
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 ÷ 15:00.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.


                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie