Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

Uchwała Nr XXVI/212/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

Numer uchwały: 212
Numer sesji: XXVI
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXVI/212/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Poniecu Uchwały Nr III/14/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec, Rada Miejska w Poniecu uchwala:

§1. Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec, dla następujących obszarów - z przeznaczeniem na:
1. Tereny zabudowy usługowo — rekreacyjnej z prawem wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej.
3. Tereny sportu, rekreacji, wypoczynku i zieleni parkowej.
4. Tereny zabudowy mieszkaniowej.
5. Terenów NO (oczyszczalnie ścieków) — przywrócenie przeznaczenia istniejącego przed uchwaleniem studium, we wsiach: Czarkowo, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Mała, Sarbinowo, Szurkowo i Żytowiecko.

§2. Integralnymi częściami uchwały są:
1. Załącznik nr 1 — tekst jednolity zmiany studium.
2. Załącznik nr 2 — rysunek zmiany studium w skali I : 20 000 zatytułowany: „ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PONIEC”.
3. Załącznik nr 3 — rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium.

§3. Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec określone i ustalone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec” zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/56/99 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 25 czerwca 1999 roku ze zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2008r. i zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXIV/254/20l0 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 lutego 2010 roku, w tym część tekstowa i rysunkowa, nie zmieniają się.

§4. Uchwała obowiązuje na obszarze i w granicach administracyjnych gminy Poniec.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcia dołączone:

                                                                                    

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie