Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 193/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE 193/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer dokumentu: 193
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE 193/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych
położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo przeznaczonych pod zabudowę techniczno produkcyjną składów i magazynów oraz usług, stanowiących własnośc Gminy Poniec, zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, objętych wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                          /-/Jacek Widyński

Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie