Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 194/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 894/2 położonej w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa na cele rolne.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 894/2 położonej w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa na cele rolne.

Numer dokumentu: 194
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 194/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 20 lutego 2013 r.

w sprawie
ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 894/2 położonej w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa na cele rolne.

 

Na podstawie art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały XXI/178/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa, oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 894/2, nr 893/2 i nr 895/2, stanowiące własność gminy Poniec.

zarządzam co następuje:

§ 1. Ogłasza się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 894/2, położonej w Poniecu rejon ul. Krobska Szosa.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:
1) ogłoszenie o I przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                      Burmistrz Ponieca
                                                                                                      /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie