Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości złożenia wniosków w sprawie

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości złożenia wniosków w sprawie

Numer dokumentu: GP 6220.2.2012
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec, dnia 27.02.2013r.

GP 6220.2.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości

 

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego Rokosowo” Gm. Poniec, pow. gostyński, wszczętym w dniu 07.05.2012r. na wniosek Pana Tomasza Alankiewicza z BSiPBW „HYDROPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań pełnomocnika wnioskodawcy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno zebrano dokumenty potrzebne do wydania przedmiotowej decyzji.
Jednocześnie informuję, że organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Ponieca, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w sprawie są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
W związku z tym informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie oraz możliwością składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia tj od. 28.02.2013 do 20.03.2013r.. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniec pokój nr 9 w godzinach otwarcia urzędu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ponieca.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Poniecu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Poniec, oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Rokosowo.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że dokumentacja sprawy pozostaje do wglądu w Urzędzie Gminy Poniec(pok. Nr 9) w godz. 9.00 – 15.00                                                                                                            Burmistrz Ponieca
                                                                                                            /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie