Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 199/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE 199/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer dokumentu: 199
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE 199/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu,
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 33 ust.3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art.40 ust. 1, art. 62 oraz 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Uchwały nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiących własność Gminy Poniec oraz Uchwały nr XXIV/193/2012 z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiących własność Gminy Poniec, zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych na 99 lat, objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                        Burmistrz ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie