Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 200/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE 200/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer dokumentu: 200
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE 200/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu,
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), Uchwały nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własnośc Gminy Poniec oraz Uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własnośc Gminy Poniec, zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                      BURMISTRZ PONIECA

                                                                                                          /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie