Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - remont sanitariatów na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - remont sanitariatów na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu


numer sprawy

Poniec, 2004-07-14


OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Przedmiot zamówienia:
Remont sanitariatów na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Poniecu

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Szkoła Podstawowa
Szkolna
64-125 Poniec
www.poniec.pl
godrys@poczta.onet.pl
8 00 - 15 00
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
księgowość Szkoły Podstawowej w Poniecu
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Roboty rozbiórkowe, ułożenie nowej instalacji wod-kan, elektrycznej. ułożenie płytek i malowanie.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 17 września 2004r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|cena oferty |100 |
---------------------------------------------------------------------------
9) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Szkoła Podstawowa
ul. Szkolna nr 8
64-125 Poniec
pokój księgowości
do dnia 2004-08-05 do godz. 9 30

10) termin związania ofertą
okres 30 dni , tj. do dnia 2004-09-04


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-09-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie