Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania inwestycji celu publicznego

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

PONIEC 08.03.2013 R.


GP.6733.2.2013

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 
ZGODNIE Z ART. 61 § 1 I § 4 KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - USTAWA Z DNIA 14.06.1960 (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2000 R. NR 98, POZ. 1071 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) ORAZ ART. 53 UST. 1 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. Z 2003 R. NR 80, POZ. 717) ZAWIADAMIAM, ŻE NA WNIOSEK BURMISTRZA PONIECA

 zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego” na dz. nr ewid. 1188/5, 1188/1, 1188/3 obręb Poniec

 W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STRONY MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Z MATERIAŁAMI DOSTARCZONYMI PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, DOTYCZĄCYMI PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI ORAZ ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI - W TERMINIE 7 DNI OD DATY OTRZYMANIA NIEJSZEGO PISMA, W URZĘDZIE MIEJSKIM W PONIECU, 64-125 PONIEC UL. RYNEK 24, POK NR 09, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

                                                                                                     Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie