Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa zbiornika wodnego Rokosowo

Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej - budowa zbiornika wodnego Rokosowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

 

Poniec, dnia 2013-03-27

Znak: GP 6220.2.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa zbiornika wodnego Rokosowo” zlokalizowany w miejscowości Rokosowo, Gm. Poniec.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu ul. Rynek 24, pokój nr 9 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.
W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można się zapoznać w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego zawiadomienia.                                                                                                Burmistrz Ponieca
                                                                                                /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-03-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie