Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 205/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8 przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

ZARZĄDZENIE NR 205/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8 przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Numer dokumentu: 205
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE NR 205/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 15 kwietnia 2013 r.

w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu
przy ul. Kościuszki 8 przeznaczonej do nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości
na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

 

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust. 2 i ust. 2a, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXVII/225/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 położonej w obrębie miasta Poniec na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Poniecu przy ul. Kościuszki 8 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1188/4 o pow. 1600 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00040558/8 na rzecz Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 niniejszego zarządzenia zostaje przekazana na cele prowadzenia działalności kulturalnej.

§ 3. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                             Burmistrz Ponieca
                                                                                                             /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie