Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 207/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

ZARZĄDZENIE 207/2013 BURMISTRZA PONIECA z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu

Numer dokumentu: 207
Rok (4 cyfry): 2013

ZARZĄDZENIE 207/2013
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

w sprawie:
ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu.


Na podstawie art. 26 ust 3 i art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art.40 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 ze zmianami), Uchwały nr XIV/110/2011Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulicy Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własność Gminy Poniec oraz Uchwały nr XXIV/194/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej stanowiące własność Gminy Poniec, w związku z Zarządzeniem nr 200/2013 Burmistrza Ponieca z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonych numerem działki:
Dz. Nr 1193/2, Dz. Nr 1193/3, Dz. Nr 1193/4.
położonych na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr PO1Y/00031929/4.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości:
1) ogłoszenie o przetargu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek nr 24. Ponadto informację o wywieszeniu ogłoszenia zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zamieszczenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy.
2) informację o ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 1, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2.

§ 3. Ustala się regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości, o której mowa w § 1, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.


                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                         /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie