Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania budowa kanalizacji saniternej z przyłączami dla miejscowości Poniec etap IV

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania budowa kanalizacji saniternej z przyłączami dla miejscowości Poniec etap IV
Poniec 19 .12.2005 r.

GP 7331-74/2005Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 
            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Biura Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” z Leszna
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowniami ścieków dla miejscowości Poniec etap IV
(ulice Krobska, Krobska Szosa, Pocztowa oraz część Dworcowej i Kościuszki
         
            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy Urzędu.
 

Burmistrz Ponieca
/.../ Kazimierz Dużałka

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie