Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Poniecu

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Poniecu

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

PONIEC 10.05.2013 R.


GP.6733.12.2013

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Poniec poprzez Biuro Projektowe inż. Lech Przybylak ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na „Budowa sieci wodociągowej w mieście Poniec”
na dz. nr ewid. 116/2, 116/3, 117/1, 119/2, 374, 415/2, 415/1, 438

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. jednocześnie informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                    Burmistrz Ponieca
                                                                                                     /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie