Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Burmistrz Ponieca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im.ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu 64-125 Poniec ul. Szkolna 9.

Burmistrz Ponieca ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im.ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu 64-125 Poniec ul. Szkolna 9.
Burmistrz Ponieca
ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum
im.ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego w Poniecu
64-125 Poniec ul. Szkolna 9

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).


  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego

3. Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem.

4. Dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia, przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

5. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. Oceny pracy, o których mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845; z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz.1397, Nr 181, poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 119, poz. 1251; z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565) .

11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271; z 2004r. Nr 25, poz.. 219, Nr 33, poz. 285) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

„Konkurs na Dyrektora Gimnazjum w Poniecu” w terminie 21 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia na adres:
Urząd Miejski w Poniecu, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Ponieca.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz Ponieca
/-/Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie