Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalenia celu publicznego dla inwestycji budowa sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Drzewce - Poniec.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalenia celu publicznego dla inwestycji budowa sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Drzewce - Poniec.
 
Poniec 09 .06.2006 r.
 GP 7331 -41/06

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że 
 została wydana decyzja
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej tranzytowej pomiędzy miejscowościami Drzewce - Dzięczyna - Poniec
(działki o nr ewid. 112/2, 109, 811, 839/1, 839/2 obręb Poniec 645/5, 664/2, 692, 690, 715, obręb Śmiłowo 554, 541/9, 553, 384/1, 337, 56, 22, 23, 31, 35, 4, 34, 2, 1, 3, 33, obręb Dzięczyna 277/3, 284, 277/1, 19, 281/2, 281/1 obręb Drzewce)

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie