Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania - budowa dróg i ulic na osiedlu w Poniecu.

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wszczęciu postępowania - budowa dróg i ulic na osiedlu w Poniecu.


 

 

Poniec 18 .01.2006 r.

GP 7331-04/2005

 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZA PONIECA

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulic i chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Poniecu: na działkach nr ew. 961, 982, 988, 1030, 1057, 1064/4,1070, 1071, 1073,1125,1138, 1148, 1153, 1162, 1169, 1172  w obrębie miejscowości Poniec – drogi gminne: ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Tuwima, Konopnickiej, Orzeszkowej, Prusa, Asnyka Norwida, Słowackiego – klasy technicznej D (dojazdowe)

         

            W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w urzędzie miejskim w poniecu, 64-125 poniec ul. rynek 24, pok nr 13, w godzinach pracy urzędu.

 

                                                                                                                                   Burmistrz Ponieca

                                                                                              /-/ Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 1960-06-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie