Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2007 roku.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2007 roku.
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2007 roku.

Burmistrz Ponieca ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu Nr XLIV/297/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Poniec z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok.

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.

Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 15.000 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 16.000 zł.

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Żytowiecka i okolicznych wsi.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 12.000 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 11.000 zł.

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 11.000 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 11.000 zł.

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 11.000 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 15.000 zł.

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu speedroweru dla mieszkańców gminy Poniec.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 11.000 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 3.500 zł.

  1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja dla mieszkańców gminy Poniec.

Organizację imprezy bądź cyklu imprez sportowych dla mieszkańców gminy Poniec. Udział w rozgrywkach sportowych.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 0 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 3.500 zł.

W zakresie przeciwdziałania sytuacjom rodzinnym spowodowanym przez alkoholizm:
1. Zapewnienie opieki dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm.
Wysokość środków na realizację tego zadania w roku 2006 wynosiła 2.000 zł w 2007 roku wysokość środków wyniesie 2.000 zł.
Zasady przyznawania dotacji:
W konkursie uczestniczyć mogą organizacje określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej do dnia 13 marca 2007 r. do godz. 1500 oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Oferty niezgodne ze wzorem nie zostaną rozpatrzone.
Termin realizacji zadania do 30 listopada 2007 r.
Do wniosku dołączyć należy: aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących.
Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będą brane następujące kryteria:
1. Zbieżność oferty z zadaniem przekazanym do realizacji,
2. Możliwość realizacji zadania przez organizację,
3. Kalkulacje kosztów zadania,
4. Przewidywana liczbę odbiorców realizowanego zadania.
Oferty składać należy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu,
ul. Rynek 24.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy o powierzenie zadania publicznego na czas realizacji zadania.
Burmistrz Ponieca zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
Decyzja Burmistrza Ponieca jest ostateczna.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie