Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Burmistrz Ponieca zaprasza na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej nr 5

Burmistrz Ponieca zaprasza na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej nr 5
BURMISTRZ PONIECA

uprzejmie zaprasza
do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym
w dniu 27 sierpnia 2004 roku na niżej wymienioną nieruchomość w centrum miasta:

na sprzedaż na własność nieruchomości budynkowej położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 198 (obręb Poniec) o pow. 368 m2, zabudowanej II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. ogólnej 200,5 m2, budynkiem gospodarczym o pow. ogólnej 49,6 m2 i 52,8 m2. W budynku znajduje się wolny lokal użytkowy. Nieruchomość stanowi własność Gminy Poniec (KW Nr 22101). Cena wywoławcza nieruchomości: 81.720 zł. ( wartość gruntu 10.215 zł., wartość zabudowań 71.505 zł.). Wysokość wadium: 8.000 zł. Postąpienie nie mniej niż 800 zł. W planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczone jest na funkcje mieszkalne z usługami towarzyszącymi. Przetarg odbędzie się dnia 27 sierpnia 2004 r. o godz. 1000 w sali Nr 7 UM w Poniecu. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2004 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu. Do ceny kupna - sprzedaży zostaną doliczone koszty sporządzenia niezbędnej dokumentacji. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu wchodzi w prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny, jest zobowiązany do zapewnienia dotychczasowym najemcom lokalu zamiennego.
Warunkiem wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym - licytacji jest wpłacenie wadium w podanej wysokości i w podanym terminie.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów {Dz.U.Nr 9, poz. 30 z dnia 21 stycznia 1998 r. zmiana: Dz. U. Nr 7, poz. 80 z dnia 23.01.2002 r.} Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, którzy w dniu zawarcia umowy notarialnej kupna - sprzedaży winni posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce.
UWAGA: Przy transakcji kupna - sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

Ogłoszenie z rozszerzoną informacją dotyczącą zbycia nieruchomości wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ulicy Rynek 24 - ( I piętro).

Informacji na temat powyższego przetargu zasięgnąć można również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 - w pok. Nr 12 (telefon: 573-15-33).
BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-08-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie