Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 107/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 107/2005 Burmistrza Ponieca z dnia 13 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE NR 107/2005
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 13 września 2005 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30, ust 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy {tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami}, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603} oraz w wykonaniu uchwały Nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 12 października 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu przy ulicy Bojanowskiej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, objętej wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.
§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Gazecie Poznańskiej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka
Załącznik
do Zarządzenia nr 107/2005
Burmistrza Ponieca
z dnia 13 września 2005 r.

BURMISTRZ PONIECA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego
WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI
OD 13.09.2005 DO 04.10.2005

Nr ewidencyjny nieruchomości


Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka numer 564

Powierzchnia
w ha

0,2632 ha

Nr księgi wieczystej

Właściciel :Gmina Poniec, KW Nr 31929 - prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gostyniu - Wydział Ksiąg Wieczystych

Położenie nieruchomości

Poniec ul. Bojanowska (przy torach kolejowych)
Opis nieruchomości

Teren płaski, działka niezabudowana o kształcie regularnym. Front działki około 15 m. Dojazd i dojście do nieruchomości z ulicy Bojanowskiej o nawierzchni asfaltowej. W rejonie lokalizacji znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieci komunalne - kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna i gazowa. Najbliższe otoczenie działki stanowią działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo produkcyjną oraz tereny komunikacji.

Przeznaczenie
w planie zagospodaro-
wania przestrzennego

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości.
Decyzja o warunkach zabudowy przedmiotowej nieruchomości z dnia 02 sierpnia 2005 r. - jako funkcję do zagospodarowania działki nr 564 ustala: uprawy polowe i ogrodnicze, otwarte tereny składowe lub postojowe bez możliwości postawienia obiektów kubaturowych.

Rodzaj zbycia

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wartość nieruchomości

3.185 zł. + VAT 22%


  1. Osoby którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami} przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ulicy Rynek 24 pok. Nr 1 w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

  2. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT.


  1. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

  2. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT winna być uiszczona najpóźniej w dniu sporządzenia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ustalony w wyniku przetargu zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

  3. Ogłoszenie o terminie i miejscu przetargu zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ulicy Rynek 24. Ponadto informację o wywieszeniu zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Gazecie Poznańskiej i na stronie internetowej Gminy Poniec.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2005-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie