Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Farma Wiatrowa Poniec 2

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Farma Wiatrowa Poniec 2

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

Poniec, dnia 20 maja 2013 r.
GP 6220.10.2012

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIECA

 

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ponieca

zawiadamia strony postępowani

o podjętym na podstawie art. 97 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w dniu 16 maja 2013 r. postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa „Poniec 2”.

Postępowanie zostało podjęte w związku ze złożonym przez inwestora w dniu 16 maja 2013 r. raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 77 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, w dniu 20 maja 2013 r. Burmistrz Ponieca wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i wyrażenie opinii odnośnie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku, gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Jednocześnie informuję, że w związku z art. 10 § 1 KPA stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec (pok. Nr 9 w godz. 8.00 – 15.00).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Poniecu, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Poniec, Krobia i Miejska Górka oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Gmin: Poniec (Szurkowo, Sarbinowo), Krobia (Przyborowo, Kuczyna, Ciołkowo, Niepart) i Miejska Górka (Roszkowo, Gostkowo).

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.


                                                                                                   Burmistrz Ponieca
                                                                                                    /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie