Strona główna » Dokumenty » Przetargi - inne » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Przebudowy odcinka drogi powiatowej w Rokosowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Przebudowy odcinka drogi powiatowej w Rokosowie

Data publikacji: 22.05.2013
Termin składania ofert: 06.06.2013

Poniec, 22.05.2013r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Rokosowie"


Nr sprawy ZPI 271.07.2013r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
Nazwa Zamawiającego Gmina Poniec
zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego ul. Rynek 24
Kod Miejscowość 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 65 5733 983
adres strony internetowej www.poniec.pl.
adres poczty elektronicznej inwestycje@poniec.pl
Godziny urzędowania: 7:00 -15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokój nr 9). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Rokosowie.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień
45.00.00.00-7
45.23.31.23-7

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:
31 lipca 2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
VII.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177),
tekst jednolity (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 , z 2008 r. ze zmian . Nr 171 poz. 1058 , Nr 220, poz. 1420, , Nr 227 , poz. 1505 z 2009 r. Nr 19 , poz. 101, Nr 65 poz. 545 , Nr 91 poz. 742, Nr 206 poz. 1591,Dz.U.2010,113,759 ) spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VII.2 Warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp:
VII.2.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
VII.2.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
VII.2.3 Posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
VII.2.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
VII.3 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp. Nazwa dokumentu potwierdzającego: Warunek do spełnienia Nr załącznika do SIWZ
1 Wypis z ewidencji działalności gospodarczej Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem  
2 Zatrudnienie
i kwalifikacje pracowników

Oferent zatrudnia minimum 7 osób w tym:

- pracowników brukarzy z wykształceniem drogowym lub przyuczonych do tego zawodu

- operatora walcy drogowych i zagęszczarek wibracyjnych z uprawnieniami
- kierownika budowy z uprawnieniami drogowymi i będącego członkiem WIIB,

5/2
3 Wykaz
realizowanych prac
wykaz realizowanych robót drogowych w podobnej technologii w ciągu ostatnich 2 lat 5/4
4 Sytuacja ekonomiczna
i finansowa
Wymogiem spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 50 000 zł oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 50 000 zł. Informacja z banku
5 Akceptacja
warunków umowy
Oferent parafuje wszystkie strony umowy jako znak jej akceptacji Wzór umowy
Zał. Nr 4VII.4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty.
VII.5 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
VII.6 Zamawiający może przewidzieć możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67. ust.1 ustawy PZP do wysokości 50 % zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1 cena 100


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 06.06.2013r. do godz. 10 :00
w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 3 (sekretariat)

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 06 czerwca 2013r. o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski
ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokój nr 7

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy , chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 198876-2013 Data zamieszczenia 22.05.2013r.


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - inne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie