Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 114/04 Burmistrza Ponieca w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poniecu przy ulicy Drożdżyńskiego nr 12A

Zarządzenie nr 114/04 Burmistrza Ponieca w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poniecu przy ulicy Drożdżyńskiego nr 12A
ZARZĄDZENIE NR 114/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 3 listopada 2004 r.

w sprawie sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poniecu przy ulicy Drożdżyńskiego nr 12A


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,

postanawiam:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Poniecu przy ulicy Drożdżyńskiego nr 12A, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów jako działka nr 247/1 w obrębie Ponieca, o powierzchni 0,0112 ha.

§ 2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ PONIECA
KAZIMIERZ DUŻAŁKAZałącznik do Zarządzenia Nr 114/04
Burmistrza Ponieca z dnia 03 listopada 2004 r.
w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu
nieograniczonego na sprzedaż na własność
nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, położonej w Poniecu przy
ulicy Drożdżyńskiego nr 12A
BURMISTRZ PONIECA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Gminy Poniec, oznaczonej nr działki 247/1 o powierzchni 0.0112 ha, objętej KW 22462, położonej w Poniecu, przy ul. Drożdżyńskiego nr 12A.
Opisana wyżej nieruchomość nie jest objęta aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni ogólnej 66,90 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni ogólnej 12,00 m2. Nieruchomość zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej urbanistycznego zagospodarowania miasta Ponieca. Dojazd i dojście do przedmiotowej nieruchomości jest dogodny z urządzonej ulicy Drożdżyńskiego. Działka o kształcie regularnym, teren płaski, zabudowa w 65%. Rejon lokalizacji w pełni wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren tej nieruchomości przeznaczony jest pod zabudowę obiektami mieszkalnymi i gospodarczymi.
BUDYNEK MIESZKALNY: technologia tradycyjna, liczba kondygnacji - jedna plus poddasze, podpiwniczenie - w części 25 % powierzchni zabudowy, rok budowy - nie ustalono, powierzchnia: piwnica : 3,80 m2, parter: 43,60 m2, poddasze 19,5 m2.
BUDYNEK GOSPODARCZY: fundamenty - ławy murowane, stan techniczny średni, ściany - murowane, z drobno wymiarowych elementów ściennych, stan techniczny średni, brak ściany poprzecznej rozdzielającej budynek w granicy nieruchomości, stropy - drewniane, stan techniczny zły, dach - jednospadowy, konstrukcji drewnianej, połacie kryte dachówką ceramiczną, stan techniczny zadawalający, tynki - brak, posadzki - betonowe, stan techniczny zadawalający, stolarka - drzwi deskowe, stan techniczny zadawalający, instalacje - brak.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości mogą oglądać budynki w terminach ustalonych z organizatorem przetargu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27.540 zł,
w tym zabudowania: 24.740 , grunt: 2.800
Wadium: 5.500 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.300 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2004 r. o godzinie 1200 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie przelewu lub wpłata na rachunek bankowy Gmina Poniec: Bank Spółdzielczy w Poniecu Nr konta 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060
w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 grudnia 2004 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Poniec lub zostało wpłacone w kasie Urzędu Miejskiego w Poniecu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości najpóźniej do trzech dni po przetargu.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z zarządzeniem Burmistrza Ponieca przeznaczającym w/w nieruchomość do zbycia, jak również z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, i treścią niniejszego ogłoszenia. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Ulegnie ono przepadkowi, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który wygrał przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Dowód wpłaty należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców ( w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, pod rygorem utraty wadium. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki, które należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu. Do ceny kupna - sprzedaży zostaną doliczone koszty niezbędnej dokumentacji. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty sądowe ponosi nabywca. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i jest wymagana nie później niż 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego. Przyjmuje się, że stawający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
Burmistrz Ponieca zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji odnośnie zbywanej nieruchomości udziela p. Jacek Widyński - Urząd Miejski w Poniecu przy ul. Rynek 24 - pokój nr 12 Ip., lub tel. (0-65)-573-15-33 wew. 22
BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie