Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza ponieca Nr 58/03 z dnia 15 lipca 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza ponieca Nr 58/03 z dnia 15 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/03
Burmistrza Ponieca
z dnia 15 lipca 2003 roku.


w sprawie zatwierdzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Poniec przeznaczonej do wydzierżawienia na cele rekreacyjne bez prawa zabudowy i prowadzenia działalności gospodarczej w drodze przetargu ustnego publicznego - licytacji stawki czynszu.

Na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z roku 2000: Dz. U. Nr 46, poz. 543, zmiana z 2001 r.: Dz. U. Nr 129, poz. 1447, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, zmiana z 2002 r.: Dz. U. Nr 25, poz. 253, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 130, poz. 1112, Dz. U. Nr 200, poz. 1682 zmiana z 2003 r.: Dz. U. Nr 1, poz. 15, Dz. U. Nr 240,poz. 2058) oraz uchwały Nr V/51/2003 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych i wynajmowania lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata, oraz ustalenia szacunkowych stawek czynszu i art. 693 Kodeksu Cywilnego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego publicznego - licytacji stawki czynszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zastrzeżenie sobie prawa do wykreślenia z wykazu gruntów bez podania przyczyn.

§ 3

Umieszczenie wykazu gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w widocznym miejscu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu I p. na okres 21 dni, zaś informacji o wykazie - w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta i gminy Poniec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ PONIECA
Kazimierz Dużałka

U Z A S A D N I E N I E


Nieruchomość gruntowa położona w Poniecu przy ulicy Harcerskiej, szczegółowo opisana w załączniku do niniejszego Zarządzenia, stanowiąca własność Gminy Poniec, przeznaczona będzie na cele rekreacyjne bez prawa zabudowy i prowadzenia działalności gospodarczej.
Wskazany teren ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię spełnia warunki na funkcję rekreacyjną.
Działka ta, jest niezagospodarowana i nie przynosi żadnych dochodów. Jej wydzierżawienie spowoduje zagospodarowanie, a także przyczyni się do wzrostu dochodów Gminy Poniec.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia winien być podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
Biorąc powyższe pod uwagę wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.Radca prawnyBURMISTRZ PONIECA
zaprasza

do uczestnictwa w dniu 13 sierpnia 2003 roku w przetargu ustnym publicznym - licytacji stawki czynszu na dzierżawę niżej wymienioną nieruchomość gruntową stanowiącą mienie komunalne.


Poz. 1

Miejscowość Poniec, ul. Harcerska na cele rekreacyjne, bez prawa zabudowy i prowadzenia działalności gospodarczej.

 • właściciel gmina Poniec, administrator : Urząd Miejski w Poniecu ul. Rynek 24 (tel. 573-15-33),

 • oznaczenie nieruchomości: część działki Nr 645/5, obręb Śmiłowo

 • powierzchnia dzierżawy: 2600 m2,

 • opis nieruchomości: teren nieuzbrojony, niezabudowany, nieutwardzony,

 • czas trwania umowy dzierżawy: od dnia 01 września 2003 roku do dnia 31 sierpnia 2006 roku z możliwością przedłużania na dalsze okresy,

 • przeznaczenie: na cele rekreacyjne,

 • warunki i ograniczenia: bez prawa zabudowy i prowadzenia działalności gospodarczej,

 • stawka czynszu do licytacji za 1 m2 (roczna): 0,01 zł. + podatek VAT,

 • postąpienie: 0,01 zł. ,

 • wysokość wadium: 50,00 zł.,

 • termin i miejsce wpłacenia wadium: do dnia 11 sierpnia 2003 roku do godz. 13 00 w kasie Urzędu Miejskiego w Poniec, parter,

 • licytacja odbędzie się w dniu: 13 sierpnia 2003 roku o godz. 10 15 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Poniecu.

 • Zobowiązania pozostałe: dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości

 • Stawka czynszu wzrastać będzie corocznie o wskaźnik inflacyjny określony przez GUS

 1. Wpłacający wadium musi podać przyjmującemu numer (y) pozycji gruntu (i) na wykazie i adres (y) w celu odnotowania na dowodzie wpłaty.

 2. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie uczestnikom, którzy przegrali przetarg.

 3. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu.

 4. Wadium w pełnej wysokości zwraca się niezwłocznie, jeżeli organizator przetargu odstąpi od przeprowadzenia całego przetargu lub wycofa z przetargu grunt (y) bez podania przyczyn.

 5. Wygrywający przetarg będzie zobowiązany wpłacić z góry do Urzędu Miejskiego w Poniecu kwotę rocznego czynszu wraz z podatkiem VAT zgodnie z wylicytowaną stawką w ciągu 10 dni od zatwierdzenia wyników przetargu przez Burmistrza Ponieca. Dowód wpłaty będzie podstawą do podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego gruntu i zawarcia umowy dzierżawy. Nie dopełnienie tego warunku będzie równoznaczne z rezygnacją dzierżawy i przepadkiem wadium.

 6. Zawarcie umowy dzierżawy następuje w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę osób biorących w nim udział, jeżeli chociaż jeden zgłosi postąpienie wyższe 0,01 zł. wyznaczonej stawki.

 8. Burmistrz Ponieca może unieważnić wyniki przetargu bez podania przyczyn lub odwołać przetarg na dwa dni przed wyznaczonym terminem bez podania przyczyn.

 9. Burmistrzowi Ponieca przysługuje prawo do wycofania w trakcie przetargu gruntu (ów) w stosunku do którego(ych) pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury prawnej bądź formalnej uzasadniające wycofanie.

 10. Przyszły dzierżawca gruntu zobowiązany będzie do nieuciążliwego użytkowania gruntów dla otoczenia i zgodnej z interesem społeczności lokalnej.

 11. Wygrywający przetarg składa pisemne oświadczenie dotyczące zapoznania się ze stanem faktycznym gruntów.Dodatkowych informacji udziela p. Jacek Widyński pokój Nr 12 Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, tel 573-15-33


Radca prawny:


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie