Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 2/2004 Burmistrza Ponieca z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


Untitled

ZARZĄDZENIE Nr 2/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 2 styczeń 2004 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Krobska Szosa, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000 r.; zmiany: z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800;
z 2002 r.: Dz.U. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r.: Nr 1, poz. 15, Nr 80,
poz. 717, poz. 720, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152) oraz Uchwały
Nr XI/74/1995 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 kwiecień1995 roku w sprawie zbycia, wydzierżawienia, wniesienia aportu gminy do spółek, nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Poniec oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Poniecu - przy ulicy Krobska Szosa, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 816/1 (obręb Poniec)
o powierzchni 4.367 m2, z rozpoczętą budową niżej wymienionymi obiektami:

  • Obiekt o powierzchni zabudowy 410,7 m2,


  • Obiekt o powierzchni zabudowy 24,5 m2,Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Poniec (KW Nr 31929) i przeznaczona jest do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod funkcje działalności gospodarczej.

§ 2.

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1 zawierają załączniki
do niniejszego Zarządzenia.


§ 3.

Wykaz nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu na okres 21 dni.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Ponieca

z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy
UZASADNIENIE


Nieruchomość gruntowa z rozpoczętą budową obiektów, położona w Poniecu przy ulicy przy ul. Krobska Szosa, oznaczona w ewidencji gruntów nr 816/1 o powierzchni 4.367 m2, dla której założono Księgę Wieczystą Nr 31929 - stanowi własność Gminy Poniec.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez RM Ponieca, uchwałą Nr VII/40/99 z dnia 27 luty 1999 roku w/w nieruchomość przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej oraz zieleń izolacyjną.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, podaje się do publicznej wiadomości - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu na zasadach ustalonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30, zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 80), Uchwały Nr XI/74/95 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 kwiecień 1995 roku oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe - wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.Burmistrz Ponieca

z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 2 styczeń 2004 r.
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Położenie nieruchomości

Poniec -
ulica Krobska Szosa

Numer działki, powierzchnia, KW

816/1 (obręb Poniec)- pow. 4.367 m2 -
KW 31929


Opis budynków


  • Rozpoczęta budowa obiektu w technologii tradycyjnej, z wykonanymi fundamentami, murami przyziemia do izolacji poziomej z betonu i bloczków betonowych i murów parteru - warstwowych z pustaków i cegły ceramicznej oraz schodów i stropu monolitycznego na belkach stalowych nad częścią przyziemia o powierzchni zabudowy 410,4 m2

  • Rozpoczęta budowa obiektu o ścianach murowanych z drobno wymiarowych elementów ściennych, otynkowany z dachem jednospadowym krytym papą, o powierzchni zabudowy 24,5 m2
Przeznaczenie


Funkcja działalność gospodarcza oraz zieleń izolacyjna


C e n a w y w o ł a w c z a
n i e r u c h o m o ś c i :

49.960 zł
w tym:

  • wartość gruntu - 21.630 zł,

co stanowi 43,3% ceny nieruchomości,

  • wartość zabudowań - 28.330 zł,

co stanowi 56,7% ceny nieruchomości.


Terminy płatności - uwagi


  • Należność za nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Uwaga: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i operatu szacunkowego nieruchomości.


Terminy zabudowy


Zakończenie budowy w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnegoU W A G I :W akcie notarialnym będzie zawarty zapis mówiący, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zabudowy terenu w ciągu 3 lat od daty podpisania aktu notarialnego.


  • Zasady obsługi infrastruktury:


- w rejonie lokalizacji terenu występują sieci: energetyczna, wodociągowa i gazowa. Nabywca terenu będzie musiał wykonać własnym staraniem oraz na własny koszt przepust na rowie melioracyjnym. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach i w porozumieniu z poszczególnymi administratorami sieci; w razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej należy dokonać stosownych powiadomień administratorów tych sieci, a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia technicznego będą rozwiązane staraniem oraz na koszt Inwestora wygrywającego przetarg.  • Ustala się 6-ścio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 2 styczeń 2004 roku


PLAN SYTUACYJNY POŁOŻENIA NIERUCHOMŚCI - Poniec ul. Krobska Szosa

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie