Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5, przeznaczonej do zbycia - wdrodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ul. Kościelnej Nr 5, przeznaczonej do zbycia - wdrodze przetargu ustnego nieograniczonego.
ZARZĄDZENIE Nr 1/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 2 styczeń 2004 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Poniec, położonej w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1, pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz. U. Nr 46, poz. 543 z dnia 7 czerwca 2000 r.; zmiany: z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800;
z 2002 r.: Dz.U. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r.: Nr 1, poz. 15, Nr 80,
poz. 717, poz. 720, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152) oraz Uchwały
Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Poniecu oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Poniecu - przy ulicy Kościelnej Nr 5, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 198 (obręb Poniec)
o powierzchni 368 m2, zabudowanej niżej wymienionymi obiektami:

 • II kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno - usługowym o powierzchni ogólnej 200,5 m2 i powierzchni zabudowy 111,4 m2,


 • budynkiem gospodarczym o powierzchni ogólnej 49,6 m2 i powierzchni zabudowy 53,2 m2,


 • budynkiem gospodarczym o powierzchni ogólnej 52,8 m2 i powierzchni zabudowy 56,2 m2,


 • elementy zagospodarowania nieruchomości: ogrodzenie na granicy z sąsiednią działką, budynek ubikacji z suchym dołem - dwusegmentowy, części niezabudowane działki utwardzone nawierzchnią betonową, zadaszenia w przejściach między budynkami oraz wspornikowe przy budynkach, zbiornik bezodpływowy całkowicie zagłębiony - utracił funkcję użytkową z uwagi na podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólno miejskiejPrzedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Poniec (KW Nr 22101) i przeznaczona jest do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod funkcje mieszkalną z usługami towarzyszącymi.

§ 2.

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości określonej w § 1 zawierają załączniki
do niniejszego Zarządzenia.§ 3.

Wykaz nieruchomości określonej w § 1 niniejszego Zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniecu na okres 21 dni.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Ponieca

z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy
UZASADNIENIE


Nieruchomość gruntowa zabudowana II kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym - usługowym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, położona w Poniecu przy ulicy przy ul. Kościelnej Nr 5, oznaczona w ewidencji gruntów nr 198 o powierzchni 368 m2,
dla której założono Księgę Wieczystą Nr 22101 - stanowi własność Gminy Poniec.


Z dniem 31.12.2002 roku Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ponieca zatwierdzony Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Poniec Nr VII/33/89 z dnia 29.11.1989 roku utracił ważność. Działka Nr 198, położona w Poniecu przy ulicy Kościelnej Nr 5, w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ponieca znajdowała się w jednostce strukturalnej B 2 MS, która przeznaczona była pod zabudowę mieszkalną wielo - i jednorodzinną z usługami i zakładami rzemieślniczymi, jest to teren historycznego Starego Miasta.

Gmina Poniec posiada opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzone Uchwałą Nr XII/56/99 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 25 czerwca 1999 roku, w którym w/w teren znajduje się w obszarze zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi (M/U). W przypadku sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, w swoich ustaleniach musi on być zgodny z zapisami studium.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, podaje się do publicznej wiadomości - stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu na zasadach ustalonych
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30, zmiana: Dz.U. z 2003 r. Nr 7, poz. 80), Uchwały Nr XII/81/2003 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 października 2003 roku oraz art. 535 Kodeksu Cywilnego.

Mając na uwadze powyższe - wydanie niniejszego Zarządzenia jest zasadne.

Burmistrz Ponieca

z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz Gminy

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 2 styczeń 2004 r.
Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do zbycia - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Położenie nieruchomości

Poniec -
ulica Kościelna Nr 5

Numer działki, powierzchnia, KW

198 (obręb Poniec)- pow. 368 m2 -
KW 22101


Opis budynków


 • Budynek mieszkalno - usługowy II kondygnacyjny + poddasze, podpiwniczony w części 38 % powierzchni zabudowy o powierzchni ogólnej 200,5 m2 i powierzchni zabudowy 111,4 m2

 • Budynek gospodarczy I kondygnacyjny, brak podpiwniczenia o powierzchni ogólnej 49,6 m2 i powierzchni zabudowy 53,2 m2


 • Budynek gospodarczy I kondygnacyjny plus w części poddasze o powierzchni ogólnej 52,8 m2 i powierzchni zabudowy 56,2 m2


 • Elementy zagospodarowania nieruchomości: ogrodzenie na granicy z sąsiednią działką, budynek ubikacji z suchym dołem - dwusegmentowy, części niezabudowane działki utwardzone nawierzchnią betonową, zadaszenia w przejściach między budynkami oraz wspornikowe przy budynkach, zbiornik bezodpływowy całkowicie zagłębiony - utracił funkcję użytkową z uwagi na podłączenie do sieci kanalizacyjnej ogólno miejskiejPrzeznaczenie


Funkcja mieszkalna z usługami towarzyszącymi


C e n a w y w o ł a w c z a
n i e r u c h o m o ś c i :

81.720 zł
w tym:

 • wartość gruntu - 10.215 zł,

co stanowi 12,5% ceny nieruchomości,

 • wartość zabudowań - 71.505 zł,

co stanowi 87,5% ceny nieruchomości.


Terminy płatności - uwagi


 • Należność za nieruchomość należy uiścić jednorazowo w terminie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Uwaga: Nabywca ponosi również koszty zawarcia aktu notarialnego oraz koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i operatu szacunkowego nieruchomości.


Obciążenia


W II kondygnacyjnym budynku mieszkalnym znajduje się:
* lokal mieszkalny, zajmowany na podstawie
umowy najmu.
Nabywca wyłoniony w drodze przetargu wchodzi w prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny

 • lokal użytkowy, zajmowany na podstawie

umowy najmu

Nabywca wyłoniony w drodze przetargu wchodzi w prawa i obowiązki wynajmującego lokal użytkowyU W A G I :

 • W budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 znajduje się na piętrze lokal mieszkalny o powierzchni 44,88 m2, w którym - na podstawie tytułu prawnego, tj. umowy najmu - zamieszkują dwie osoby.


W akcie notarialnym będzie zawarty zapis mówiący, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wstąpienia w prawa i obowiązki wynajmującego lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowych najemców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz. 733 z dnia 21.06.2001 r.).

 • W budynku mieszkalno - usługowym przy ul. Kościelnej 5 znajduje się na parterze lokal użytkowy o powierzchni 35,61 m2, w którym - na podstawie tytułu prawnego, tj. umowy najmu - prowadzona jest działalność gospodarcza do dnia 30 wrzesień 2003 roku.


W akcie notarialnym będzie zawarty zapis mówiący, że nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wstąpienia w prawa i obowiązki wynajmującego lokal użytkowy na rzecz dotychczasowych najemców, zgodnie z treścią umowy najmu.

 • Zasady obsługi infrastruktury:


- teren uzbrojony. Włączenie nowych obiektów do miejskich sieci możliwe będzie na warunkach
i w porozumieniu z poszczególnymi administratorami sieci; w razie ujawnienia - w trakcie wykonywania robót budowlanych - dotąd nieustalonych sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej należy dokonać stosownych powiadomień administratorów tych sieci, a wynikłe stąd kolizje związane z przyłączeniem obiektów do miejskich sieci uzbrojenia technicznego będą rozwiązane staraniem oraz na koszt Inwestora wygrywającego przetarg
.

 • Ustala się 6-ścio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia niniejszego wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 przywołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1/2004
Burmistrza Ponieca
z dnia 2 styczeń 2004 roku


PLAN SYTUACYJNY POŁOŻENIA NIERUCHOMŚCI - Poniec ul. Kościelna Nr 5
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie