Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Nr 21/04 Burmistrza Ponieca z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne.

Zawiadomienie Nr 21/04 Burmistrza Ponieca z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne.
ZAWIADOMIENIE NR 21/04
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 11 marzec 2004 r.


W sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne.Na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA {tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071}, w związku z art. 1 ustawy z dnia 26 lipiec 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych w prawo własności nieruchomości {Dz. U. Nr 113, poz. 1209 z późniejszymi zmianami} i § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne lub stanowiących nieruchomości rolne {Dz. U. Nr 205, poz. 1991} uprzejmie zawiadamiam, że w okresie od dnia 19 marca 2004 roku do 19 kwietnia 2004 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu w pokoju Nr 12 - pierwsze piętro w godzinach od 1000 do 1400 zostanie wyłożony do publicznego wglądu pełny zestaw informacji dotyczących nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe będących w dniu 26 maja 1990 roku oraz w dniu 24 października 2001 roku w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowego wykazu osoby uprawnione mogą wnosić do tut. Urzędu Miejskiego w okresie od 20 kwietnia 2004 roku do 20 maja 2004 r.

Wniesione zastrzeżenia zostaną niezwłocznie rozpoznane i w razie ich uwzględnienia będą zmienione dane zawarte w wykazie.

Po zebraniu pełnych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o czym będą zawiadomione odrębnym pismem wszystkie zainteresowane strony.

Burmistrz Ponieca

z up. Burmistrza
Andrzej Zieliński
Sekretarz GminyInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie