Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie Burmistrza Ponieca Nr 59/03 z dnia 15 lipca 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Ponieca Nr 59/03 z dnia 15 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/03
Burmistrza Ponieca
z dnia 15 lipca 2003 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na najem lokalu i wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Poniec w dniu 13 sierpnia 2003 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zmiana: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30, zmiana: Dz. U. z 2003 roku Nr 7 poz. 80).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na najem lokalu użytkowego oraz dzierżawę gruntów stanowiących własność komunalną Gminy Poniec w dniu 13 sierpnia 2003 roku w składzie:

  • Przewodniczący - Jacek Widyński

  • Członkowie - Zdzisław Ambroży

- Jan Stachowiak
- Danuta Roszak

§ 2

Komisja przeprowadza przetarg na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku (Dz. U. Nr 9, poz. 30, zmiana Dz. U. z 2003 roku Nr 7 poz. 80) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku Nr 46, poz. 546 z późn. zmianami) - nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem najmu lub dzierżawy.
Zasady i tryb przeprowadzania przetargów określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30, zm. Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 80).
W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Radca prawny:
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie