Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zarządzenie nr 32/2006 Burmistrza Ponieca z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Zarządzenie nr 32/2006 Burmistrza Ponieca z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.
Zarządzenie nr 32/2006

Burmistrza Ponieca z dnia 21 kwietnia 2006 r.


w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych należących do zadań gminy organizacjom pozarządowym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXIV/222/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006.

Zarządzam, co następuje:

1 §. 1 Postanawia się dokonać wyboru ofert i przyznać dotację z budżetu gminy na realizację zadania publicznego należącego do zadań gminy podmiotowi nie zaliczonemu do sektora finansów publicznych i nie działającemu w celu osiągnięcia zysku.
2. Podmiot, któremu przyznano dotację oraz wysokość dotacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2006-04-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie